Powrót


Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Czarlina (OW Czarlina)


 

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO CZARLINA

§1

1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czarlina, zwanego w dalszej części Ośrodkiem, zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

2. Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

§2

Ośrodek jest otwarty od 15 kwietnia do 31 października. Dwutygodniowe turnusy wczasowe w Ośrodku są organizowane od ok. 15 czerwca do ok. 15 września. Pomiędzy 1 listopada a 14 kwietnia Ośrodek może być uruchomiony jedynie za pisemną zgodą Kanclerza Politechniki Gdańskiej.

§3

1. Wczasowicz przybywający do Ośrodka powinien udać się do recepcji w celu dokonania formalności meldunkowych. Zameldowanie odbywa się na podstawie imiennych skierowań wydanych przez Sekcję Socjalną działu właściwego ds. pracowniczych Politechniki Gdańskiej oraz dowodu osobistego.

2. Osoby przebywające w Ośrodku podlegają obowiązkowi meldowania niezwłocznie po przybyciu do Ośrodka. Przy zameldowaniu pobierana jest opłata miejscowa w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Kościerzyna.

3. Skierowanie, w którym dokonano samowolnych zmian, jest nieważne. Osoby wymienione w takim skierowaniu nie będą przyjmowane do Ośrodka. Wszelkie zmiany należy przed przyjazdem do Ośrodka uzgodnić z Sekcją Socjalną działu właściwego ds. pracowniczych Politechniki Gdańskiej. Sekcja Socjalna wydaje nowe zmienione skierowanie.

4. Goście wczasowiczów mogą przebywać na terenie Ośrodka bezpłatnie do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 pobyt możliwy jest wyłącznie po dokonaniu opłaty za nocleg wg. obowiązującego cennika. Opłaty za nocleg należy dokonywać w biurze Ośrodka lub u portiera na całodobowym dyżurze.

5. W przypadku stwierdzenia noclegu gości bez uiszczenia ww. opłaty, wczasowicz jest zobowiązany wnieść opłatę za każdego gościa wg. stawki obowiązującego cennika oraz zapłacić karę w wysokości 100,00 zł za każdego gościa.

6. Wczasowicze zapraszający gości na teren Ośrodka są odpowiedzialni za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody.

§4

Pobyt w Ośrodku dzieci i młodzieży do lat 18 możliwy jest tylko pod opieką osób dorosłych, zgodnie ze skierowaniem.

§5

1. Pobyt w Ośrodku rozpoczyna się o godz. 8:00 pierwszego dnia i kończy się o godz. 20:00 ostatniego dnia.

2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 22:00 – 6:00.

3. Brama Ośrodka zamknięta jest w godzinach: 22:00 – 6:00.

§6

Wczasowicz nie może wynajmować lub przekazywać domku / pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. W przypadku stwierdzenia faktu pobytu osób nieuprawnionych, osoba posiadająca skierowanie zostanie zobowiązana do pokrycia kosztów pełnopłatnego skierowania za każdą z osób nieuprawnionych.

§7

1. Wczasowicz przejmuje pieczę nad domkiem / pokojem i jego wyposażeniem. Za braki w wyposażeniu i uszkodzenia spowodowane przez wczasowicza, zostanie on obciążony kosztami naprawy lub zakupu.

2. Wczasowicz zobowiązany jest do dbania o należyty stan techniczny i sanitarny zajmowanego przez siebie domku / pokoju oraz innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku.

3. Wszelkie usterki zauważone od razu po zakwaterowaniu, jak również powstałe w trakcie użytkowania domku / pokoju, powinny być niezwłocznie zgłaszane obsłudze Ośrodka.

4. Przedmiotów stanowiących wyposażenie, jak: koce, poduszki, kołdry itp., nie wolno wynosić poza domki / pokoje.

5. Zabrania się używania w domkach / pokojach własnych kuchenek, butli gazowych i piecyków, a ogrzewanie w przypadku niskich temperatur dopuszczalne jest wyłącznie za pomocą urządzeń stanowiących wyposażenie domku / pokoju.

6. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w układzie umeblowania w domkach / pokojach wczasowicz jest zobowiązany do przywrócenia pierwotnego ustawienia mebli przed zakończeniem pobytu.

7. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w domkach / pokojach oraz w obrębie pawilonów.

§8

1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach / pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Wczasowicz ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie domku / pokoju podczas swojej nieobecności, w szczególności za dokładne zamknięcie drzwi i okien.

2. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, itp.

§9

1. Przywożenie do Ośrodka zwierząt, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest zabronione. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu wczasowicz zostanie obciążony opłatą w wysokości 200,00 zł oraz zobowiązany do niezwłocznego wywiezienia zwierzęcia z Ośrodka. Rezygnacja z kontynuowania wypoczynku z w/w powodu nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów za niewykorzystaną część pobytu.

2. Dopuszcza się możliwość zabierania do Ośrodka zwierząt na turnus VI (wrześniowy) oraz na terminy od zakończenia wczasów do zamknięcia Ośrodka, tj. 31 października, za dodatkową opłatą.

3. Zwierzęta powinny posiadać wszystkie obowiązujące aktualne świadectwa szczepień.

4. Psy należy bezwzględnie trzymać na smyczy oraz wyprowadzać na spacer poza teren Ośrodka.

5. Właściciel zobowiązuje się do sprzątania nieczystości po zwierzęciu.

6. Zabrania się zabierania na teren Ośrodka zwierząt niebezpiecznych dla otoczenia.

7. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje zwierzę oraz przez zwierzę pozostające pod jego opieką.

§10

1. Parkowanie samochodów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi jest zabronione.

2. Miejsca postojowe nie są strzeżone.

3. Jazda samochodem po terenie Ośrodka jest możliwa tylko w dniu przyjazdu i wyjazdu wczasowiczów.

§11
1. Wczasowicz ma prawo do korzystania z wszelkich urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz sprzętu sportowego na zasadach podanych w odrębnych regulaminach. 
2. Ośrodek prowadzi wynajem sprzętu wodnego oraz kursy doskonalenia umiejętności żeglarskich (bez egzaminów). Kursy są prowadzone przez instruktorów, a wynajem sprzętu przez bosmanów, którzy posiadają umowy podpisane z Politechniką Gdańską i odpowiadają przed kierownikiem Ośrodka. 
§12
1. Na terenie Ośrodka i w okolicy należy zachować czystość i porządek oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów p. poż. 
2. Nie wolno samowolnie rozpalać ogniska na terenie Ośrodka oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Grillowanie dopuszczalne jest tylko w wyznaczonych miejscach. 
3. Nie zezwala się na rozbijanie namiotów na terenie Ośrodka. 
§13
1. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w portierni. 
2. Personel Ośrodka służy wszelką pomocą wczasowiczom. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Ośrodka można przekazywać pracownikom Ośrodka lub poprzez ankietę na koniec turnusu. 
3. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu mogą zostać zobowiązane przez kierownika Ośrodka do niezwłocznego opuszczenia Ośrodka. 
4. Ośrodek może odmówić przyjęcia wczasowicza, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka, wyrządzając szkodę w mieniu lub w stosunku do osób przebywających na terenie Ośrodka. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub innymi obowiązującymi aktami prawnymi decyduje kierownik Ośrodka. 

Powrót