Powrót


Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Czarlina (OW Czarlina)


§1 Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)   regulamin – Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina,

2)   ośrodek – Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Gdańskiej Czarlina, Skoczkowo 9, 83-406 Wąglikowice,

3)   wczasowicz – osoba zakwaterowana w ośrodku,

4)   gość wczasowicza – osoba przebywająca na terenie ośrodka w godzinach 6:00–22:00 bez noclegu,

5)   turnus wczasowy – dwutygodniowy turnus wczasowy organizowany od ok. 15 czerwca do ok. 15 września,

6)   sezon – okres turnusów wczasowych,

7)   poza sezonem – okres od 15 kwietnia do rozpoczęcia turnusów wczasowych oraz okres od zakończenia turnusów wczasowych do 31 października.

 

§2

1.   Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

2.   Wejście na teren ośrodka jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, a także innych, obowiązujących na jego terenie zasad (w tym w szczególności korzystania z kąpieliska, placu zabaw etc.) i osoba przebywająca na terenie ośrodka zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§3

1.   Ośrodek jest otwarty dla wczasowiczów od 15 kwietnia do 31 października.

2.   Pomiędzy 1 listopada a 14 kwietnia ośrodek może być uruchomiony jedynie po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku i uzyskaniu zgody dyrektora Centrum HR lub jego zastępcy.

 

§4

1.   Rezerwacje miejsc w ośrodku prowadzone są przez Zespół ds. Socjalnych. Osoby niezgłoszone podczas dokonywania rezerwacji nie będą przyjmowane do ośrodka. Wszelkie zmiany dotyczące rezerwacji lub pobytu należy uzgodnić z Zespołem ds. Socjalnych przed przyjazdem do ośrodka.

2.   Wczasowicz przyjeżdżając do ośrodka udaje się do recepcji w celu dokonania formalności meldunkowych. Zameldowanie odbywa się na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu). Przy zameldowaniu pobierana jest z góry opłata miejscowa za okres całego planowanego pobytu, w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Kościerzyna.

3.   Pobyt w ośrodku dzieci do lat 18 możliwy jest wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

4.   Osoby pełnoletnie, pod których opieką znajdują dzieci, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działania.

 

§5

1.    Pobyt w ośrodku rozpoczyna się o godz. 8:00 pierwszego dnia i kończy się o godz. 18:00 ostatniego dnia.

2.    Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 22:00–6:00.

3.    Brama ośrodka zamknięta jest w godzinach: 22:00–6:00.

 

 

§6

1.   Goście wczasowiczów mogą przebywać na terenie ośrodka bezpłatnie do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 pobyt możliwy jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu obsłudze ośrodka i dokonaniu opłaty za nocleg według obowiązującego cennika.

2.   W przypadku stwierdzenia noclegu gości bez zgłoszenia i uiszczenia ww. opłaty, wczasowicz jest zobowiązany wnieść opłatę za nocleg wg obowiązującego cennika oraz zapłacić karę, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat dodatkowych.

3.   Wczasowicz zapraszający gości na teren ośrodka jest odpowiedzialny za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody.

 

§7 Wczasowicz nie może wynajmować lub przekazywać domku / pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. W przypadku stwierdzenia faktu pobytu osób nieuprawnionych, wczasowicz zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów pobytu za każdą z osób nieuprawnionych.

 

§8

1.    Wczasowicz przejmuje pieczę nad domkiem / pokojem i jego wyposażeniem. Wszelkie usterki zauważone od razu po zakwaterowaniu, jak również powstałe w trakcie użytkowania domku / pokoju, powinny być niezwłocznie zgłaszane obsłudze ośrodka.

2.    Wczasowicz zobowiązany jest do dbania o należyty stan techniczny i sanitarny zajmowanego przez siebie domku / pokoju oraz innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku. Za braki w wyposażeniu i uszkodzenia spowodowane przez wczasowicza, zostanie on obciążony kosztami naprawy lub zakupu.

3.    Przedmiotów stanowiących wyposażenie, jak: koce, poduszki, kołdry itp., nie wolno wynosić poza domki / pokoje.

4.    Zabrania się używania w domkach / pokojach własnych kuchenek, butli gazowych lub piecyków, a ogrzewanie dopuszczalne jest wyłącznie za pomocą urządzeń stanowiących wyposażenie domku / pokoju.

5.    W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w układzie umeblowania w domkach / pokojach, wczasowicz jest zobowiązany do przywrócenia pierwotnego ustawienia mebli przed zakończeniem pobytu.

6.    Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych oraz czynnego używania papierosów elektronicznych w domkach / pokojach oraz w otwartych i zamkniętych obiektach wspólnego użytkowania.

 

§9

1.    Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach / pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Wczasowicz ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie domku / pokoju podczas swojej nieobecności, w szczególności za dokładne zamknięcie drzwi i okien.

2.    Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody itp.

 

§10

1.    Przywożenie do ośrodka zwierząt domowych jest zabronione, z wyjątkiem terminów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu, wczasowicz zostanie obciążony karą, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat dodatkowych oraz zobowiązany do niezwłocznego wywiezienia zwierzęcia z ośrodka. Rezygnacja z kontynuowania wypoczynku z ww. powodu nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów za niewykorzystaną część pobytu.

2.    Dopuszcza się możliwość zabierania do ośrodka zwierząt domowych na turnus VI (wrześniowy) oraz poza sezonem, za dodatkową opłatą, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat dodatkowych.

3.    Zwierzęta muszą posiadać wszystkie obowiązujące aktualne świadectwa szczepień.

4.    Właściciel/opiekun zwierzęcia jest zobowiązany do jego pilnowania oraz trzymania w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych osób. Psy i koty należy bezwzględnie trzymać na smyczy oraz wyprowadzać na spacer poza teren ośrodka.

5.    Zabrania się przebywania zwierząt na terenie kąpieliska, pomostach i terenach rekreacyjno-sportowych oraz w obiektach zamkniętych (tj. boiska, siłownie, place zabaw, stołówka, sala telewizyjna, sala do tenisa stołowego i in.).

6.    Opiekun jest zobowiązany do sprzątania nieczystości po zwierzęciu.

7.    Zabrania się zabierania na teren ośrodka zwierząt agresywnych, uciążliwie hałaśliwych, niebezpiecznych dla otoczenia lub mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.

8.    Za wszelkie szkody i ponadstandardowe zabrudzenia spowodowane przez zwierzę oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki z udziałem zwierzęcia, pełną odpowiedzialność i konsekwencje ponosi jego opiekun.

9.    W przypadku stwierdzenia niestosowania się do regulaminu lub stwarzania uciążliwości dla innych wczasowiczów, opiekun zobowiązany zostanie do natychmiastowego wywiezienia zwierzęcia z terenu ośrodka bez możliwości zwrotu należności za pobyt zwierzęcia.

 

§11

1.    Na każdy domek / pokój przypada jedno miejsce postojowe oznaczone numerem domku / pokoju.

2.    Parkowanie samochodów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi jest zabronione.

3.    Miejsca postojowe nie są strzeżone.

4.    Jazda samochodem po terenie ośrodka jest możliwa tylko w dniu przyjazdu i wyjazdu wczasowiczów.

5.    Na terenie ośrodka obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego.

 

§12

1.    Wczasowicz ma prawo do korzystania z wszelkich urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz sprzętu sportowego, na zasadach podanych w odrębnych regulaminach.

2.    Ośrodek prowadzi wynajem sprzętu wodnego oraz kursy doskonalenia umiejętności żeglarskich (bez egzaminów). Wynajem sprzętu prowadzony jest przez bosmanów, a kursy prowadzone są przez instruktorów.

3.    Najem sprzętu oraz udział w kursie są dodatkowo płatne.

 

§13

1.    Na terenie ośrodka i w okolicy należy zachować czystość i porządek oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów ppoż.

2.    Wczasowicz i jego goście są zobowiązani do przestrzegania zasad segregacji śmieci obowiązujących na terenie ośrodka.

3.    Nie wolno samowolnie organizować ogniska na terenie ośrodka oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Organizacja ogniska możliwa jest wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu, a jego zgłoszenie oraz zakup drewna odbywa się u portiera.

4.    Grillowanie dopuszczalne jest tylko w wyznaczonych miejscach.

5.    Nie zezwala się na rozbijanie namiotów na terenie ośrodka.

6.    Ze względów bezpieczeństwa zabrania się na terenie ośrodka używania środków pirotechnicznych, lampionów, petard itp.

7.    Na teren Ośrodka nie można wnosić ładunków niebezpiecznych, takich jak w szczególności: broń, amunicja, materiały łatwopalne, materiały wybuchowe lub iluminacyjne.

 

§14 Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz spożywania środków odurzających, dopalaczy, innych substancji odurzających lub substancji psychotropowych.

 

§15

1.    Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w portierni.

2.    Personel ośrodka służy pomocą wczasowiczom. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania ośrodka można przekazywać pracownikom ośrodka lub poprzez ankietę na koniec turnusu.

 

§16

1.    Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać zobowiązane do

niezwłocznego opuszczenia ośrodka.

2.    Ośrodek może odmówić przyjęcia wczasowicza, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub w stosunku do osób przebywających na terenie ośrodka.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub innymi obowiązującymi aktami prawnymi decyduje dyrektor Centrum HR lub jego zastępca.

4.    Regulamin jest dostępny do wglądu w domkach, a także na stronie internetowej www.domki.pg.edu.pl.

 


Powrót