Powrót


Wyciąg z Regulaminu ZFŚS PG wraz z tabelą dofinansowania do wczasów


Wyciąg z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PG wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 6/2020 z 5 lutego 2020 r.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§4

1.     Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:

1)      pracownicy PG,

2)      emeryci i renciści, będący byłymi pracownikami, dla których Politechnika Gdańska była ostatnim miejscem zatrudnienia,

3)      członkowie rodzin po zmarłym pracowniku, emerycie, renciście PG, jeżeli byli na utrzymaniu zmarłego oraz pobierają po zmarłym rentę rodzinną i pozostają w stanie wolnym,

4)      członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1) – 2).

2.     Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt 4) są:

1)             współmałżonkowie,

2)             będące na utrzymaniu i wychowaniu oraz pozostające w stanie wolnym dzieci własne, współmałżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:

a)      do dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli uczęszczają do szkoły, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 lat,

b)      będące osobami niepełnosprawnymi, bez względu na wiek, jeżeli inwalidztwo zostało stwierdzone do dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli uczęszczały do szkoły, do czasu ukończenia nauki, nie później jednak niż do dnia ukończenia 25 lat.

Dotyczy to także dzieci małżeństw rozwiedzionych, zamieszkujących oddzielnie, jeżeli osoba uprawniona udowodni, że łoży na ich utrzymanie.

WCZASY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM CZARLINA

§13

1.     Środki Funduszu przewidziane w Preliminarzu na dofinansowanie OW Czarlina przeznacza się na dopłatę do jego utrzymania.

2.     Odpłatność za nocleg, wczasy oraz terminy turnusów ustalane są corocznie przez sekcję socjalną w porozumieniu z działającymi w PG organizacjami związkowymi i zatwierdzane przez zastępcę kanclerza.

§14

1.     Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą ubiegać się o dofinansowanie do dwutygodniowych turnusów wczasowych organizowanych w OW Czarlina. W przypadku dostępności wolnych miejsc po przyznaniu dwutygodniowych wczasów, dopuszcza się dofinansowanie terminów minimum 7-dniowych. Pobyty 6-dniowe i krótsze nie są dofinansowywane z Funduszu.

2.     O dofinansowanie można ubiegać się raz w roku kalendarzowym.

3.     Wysokość dofinansowania do wczasów zależy od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na jednego członka rodziny, obliczonego zgodnie z zasadami określonymi
w §7 ust. 4 Regulaminu.

4.     Procentowe dofinansowanie do wczasów w OW Czarlina określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

§15

1.     Komisja ds. przydziału wczasów rozpatruje, a zastępca kanclerza podejmuje decyzję
o przyznaniu wczasów, tj. o terminie turnusu i przydziale domku/pokoju.

2.     Przy przyznaniu wczasów stosowane są poniższe zasady:

1) pierwszeństwo mają osoby, które najdłużej nie korzystały z wypoczynku w OW Czarlina

2) jeżeli wnioskodawcą jest pracownik dodatkowo obowiązuje klasyfikacja punktowa:

a) za każdy rok pracy                                                              1 pkt (maks. 20 pkt)

b) dodatkowo za każde 5 lat pracy w PG                                              2 pkt

c) wyjazd z dzieckiem własnym w wieku do 18 roku życia                      7 pkt

d) dodatkowo na wyjazd dzieckiem własnym w wieku do 18 roku życia

dla pracownika samotnie wychowującego dziecko                                5 pkt

§16

1.     Podstawą zakwaterowania w OW Czarlina jest skierowanie wydane przez sekcję socjalną. Osoby nieposiadające ważnego skierowania nie mogą korzystać z wczasów.

2.     Jeżeli miejsca w OW Czarlina nie zostały wykorzystane przez osoby uprawnione, mogą zostać sprzedane za pełną odpłatnością osobom nieuprawnionym do korzystania
z Funduszu.

3.     Należność za wczasy należy wpłacać do kasy Kwestury PG lub przelewem na podane przez sekcję socjalną konto Funduszu, na co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.

4.     Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie traktowany będzie jako rezygnacja
z przyznanych wczasów.

5.     W sytuacjach niemożliwych do przewidzenia na dzień składania wniosku o wczasy, które skutkują koniecznością rezygnacji osób zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku lub koniecznością zmiany osób na wniosku, punktacja zostanie przeliczona ponownie,
a przyznanie wczasów zostanie zweryfikowane zgodnie z zaistniałymi zmianami.

6.     Zwrot kosztów wykupionych skierowań może mieć miejsce wyłącznie w przypadku zaistnienia nagłego zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć. Decyzję dotyczącą zwrotu kosztów podejmuje zastępca kanclerza, po zasięgnięciu opinii działających w PG organizacji związkowych.

§17

Zasady korzystania z OW Czarlina określa Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina.

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Tabela procentowego dofinansowania do wczasów w OW Czarlina

wysokość miesięcznego przychodu
na osobę w rodzinie w zł (brutto)

procent kwoty bazowej

do 3 800,00

65%

3 800,01 – 4 900,00

55%

4 900,01 – 5 800,00

45%

5 800,01 – 6 700,00

35%

pow. 6 700,00

25%


Powrót