Powrót


Wyciąg z Regulaminu ZFŚS PG wraz z tabelą dofinansowania do wczasów


§4
1.  Do korzystania z funduszu uprawnieni są:
1)   pracownicy PG,
2)   emeryci i renciści, będący byłymi pracownikami, dla których PG jest ostatnim miejscem zatrudnienia,
3)   członkowie rodzin po zmarłym pracowniku, emerycie, renciście PG, jeżeli w momencie śmierci byli na utrzymaniu zmarłego, bez prawa do własnej emerytury, pobierają po zmarłym rentę rodzinną i pozostają w stanie wolnym,
4)   członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1)–2) niniejszego ustępu.
2.  Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu są:
1)   współmałżonkowie,
2)   będące na utrzymaniu i wychowaniu oraz pozostające w stanie wolnym dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione lub dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:
a)   do dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli uczęszczają do szkoły, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 lat,
b)   będące osobami niepełnosprawnymi, bez względu na wiek, jeżeli inwalidztwo zostało stwierdzone do dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli uczęszczały do szkoły, do czasu ukończenia nauki, nie później jednak niż do dnia ukończenia 25 lat.
3.  Postanowienia, o których mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu dotyczą również dzieci własnych, zamieszkujących oddzielnie, jeżeli pracownik (emeryt, rencista) udowodni, że łoży na ich utrzymanie.
 
WCZASY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM CZARLINA
 
§13
1.   Środki funduszu przewidziane w planie finansowym na dofinansowanie ośrodka przeznacza się na dopłatę do jego utrzymania.
2.   Odpłatność za noclegi, wczasy, opłaty dodatkowe oraz terminy turnusów ustalane są corocznie przez Zespół ds. Socjalnych w porozumieniu z działającymi w PG organizacjami związkowymi i zatwierdzane przez dyrektora Centrum HR lub jego zastępcę.
3.   Termin składania wniosków o wczasy ustala corocznie Zespół ds. Socjalnych.
4.   Informacje dotyczące opłat, terminy turnusów, terminy składania wniosków oraz zasady i warunki przyznawania wczasów umieszczane są na stronie www.domki.pg.edu.pl.  Terminy składania wniosków przesyłane są również poprzez komunikaty.
 
§14
1.  Osoby uprawnione do korzystania z funduszu mogą ubiegać się o dofinansowanie do dwutygodniowych turnusów wczasowych organizowanych w ośrodku. W przypadku dostępności wolnych miejsc po przyznaniu dwutygodniowych wczasów, dopuszcza się dofinansowanie terminów minimum siedmiodniowych. Pobyty sześciodniowe i krótsze nie są pobytami na wczasach i nie są dofinansowywane z funduszu.
2.  O dofinansowanie można ubiegać się raz w roku kalendarzowym.
3.  Wysokość dofinansowania do wczasów zależy od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na jednego członka rodziny, obliczonego zgodnie z zasadami określonymi w §7 regulaminu.
4.  Procentowe dofinansowanie do wczasów w ośrodku określa załącznik nr 2 do regulaminu.
 
§15
1.   Komisja ds. przydziału wczasów rozpatruje, a dyrektor Centrum HR lub jego zastępca podejmuje decyzję o przyznaniu wczasów, tj. o terminie turnusu i przydziale domku/pokoju na podstawie złożonych wniosków.
2.   Przy przyznaniu wczasów stosowane są poniższe zasady:
1) pierwszeństwo mają osoby, które najdłużej nie korzystały z wypoczynku w ośrodku,
2) jeżeli wnioskodawcą jest pracownik dodatkowo obowiązuje klasyfikacja punktowa:
a) za każdy rok pracy                                                              1 pkt (maks. 20 pkt)
b) dodatkowo za każde 5 lat pracy w PG                                2 pkt
c) wyjazd z dzieckiem uprawnionym do funduszu w wieku do 18 roku życia    7 pkt
d) dodatkowo na wyjazd dzieckiem uprawnionym do funduszu w wieku
do 18 roku życia dla pracownika samotnie wychowującego dziecko                 5 pkt.
 
§16
1.  Jeżeli miejsca w ośrodku nie zostały wykorzystane przez osoby uprawnione, mogą zostać sprzedane za pełną odpłatnością osobom nieuprawnionym do korzystania z funduszu.
2.  Należność za wczasy należy wpłacać przelewem na podany przez Zespół ds. Socjalnych rachunek bankowy funduszu, na co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.
3.  Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z przyznanych wczasów.
4.  W sytuacjach niemożliwych do przewidzenia na dzień składania wniosku o wczasy, które skutkują koniecznością rezygnacji osób zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku lub koniecznością zmiany osób na wniosku, punktacja zostanie przeliczona ponownie, a przyznanie wczasów zostanie zweryfikowane zgodnie z zaistniałymi zmianami.
5.  Zwrot kosztów wykupionych wczasów może mieć miejsce wyłącznie w przypadku zaistnienia nagłego zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć. Decyzję dotyczącą zwrotu kosztów podejmuje dyrektor Centrum HR lub jego zastępca.
 
§17 Zasady korzystania z ośrodka określa Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina.

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Tabela procentowego dofinansowania do wczasów w OW Czarlina

wysokość miesięcznego przychodu
na osobę w rodzinie w zł (brutto)

procent kwoty bazowej

do 4 000,00

65%

4 000,01 – 5 000,00

55%

5 000,01 – 6 000,00

45%

6 000,01 – 7 000,00

35%

pow. 7 000,00

25%


Powrót